SBP2017年3月巴尔地摩-蓝月亮集藏#3
预展日期 2017年3月27日-30日
拍卖日期 2017-03-31 02:00:00
拍卖地点 EVERGREEN MUSEUM & LIBRARY
成交率 100%
成交金额 6305318
专场介绍 SBP2017年3月巴尔地摩-蓝月亮集藏#3,将于当地时间3月30日(北京时间3月31日2:00)进行,本场共665件拍品,众多来自Stack's历史专场,其中亮点包括1794飘逸长发银币、1895年摩根银元、1796/5年半鹰等。
分类:
编号:
名称: 只看评级 只看裸币 只看成交
拍品图片 拍品资料 拍品编号 成交价 状态

1865 Indian Cent. Proof-64 BN (PCGS). CAC.

无评级

外国钱币

2001

999 成交 关注

1865 Two-Cent Piece. Plain 5. Proof-65 RB (PCGS). CAC.

无评级

外国钱币

2002

3055 成交 关注

1865 Silver Three-Cent Piece. Proof-64 (PCGS).

无评级

外国钱币

2003

999 成交 关注

1865 Nickel Three-Cent Piece. Proof-65 (PCGS).

无评级

外国钱币

2004

3055 成交 关注

1865 Liberty Seated Half Dime. Proof-64 (PCGS).

无评级

外国钱币

2005

617 成交 关注

1865 Liberty Seated Dime. Proof-64 (PCGS).

无评级

外国钱币

2006

881 成交 关注

1865 Liberty Seated Quarter. Proof-65 (PCGS).

无评级

外国钱币

2007

2585 成交 关注

1865 Liberty Seated Half Dollar. Proof-64 (PCGS).

无评级

外国钱币

2008

2820 成交 关注

1865 Liberty Seated Silver Dollar. Proof-64 (PCGS).

无评级

外国钱币

2009

6463 成交 关注

1868 Indian Cent. Proof-66+ RB (PCGS). CAC.

无评级

外国钱币

2010

6169 成交 关注

1868 Two-Cent Piece. Proof-66 RB (PCGS).

无评级

外国钱币

2011

1998 成交 关注

1868 Silver Three-Cent Piece. Proof-65 (PCGS).

无评级

外国钱币

2012

1410 成交 关注

1868 Nickel Three-Cent Piece. Proof-64 Cameo (PCGS). CAC.

无评级

外国钱币

2013

881 成交 关注

1868 Shield Nickel. Proof-65 Cameo (PCGS). CAC.

无评级

外国钱币

2014

1998 成交 关注

1868 Liberty Seated Half Dime. Proof-65 (PCGS). CAC.

无评级

外国钱币

2015

1293 成交 关注

1868 Liberty Seated Dime. Proof-65 Cameo (PCGS). CAC.

无评级

外国钱币

2016

2350 成交 关注

1868 Liberty Seated Quarter. Proof-65 (PCGS).

无评级

外国钱币

2017

2115 成交 关注

1868 Liberty Seated Half Dollar. Proof-64+ (PCGS). CAC.

无评级

外国钱币

2018

2585 成交 关注

1868 Liberty Seated Silver Dollar. Proof-65 Cameo (PCGS). CAC.

无评级

外国钱币

2019

14100 成交 关注

1869 Indian Cent. Proof-66+ RB (PCGS).

无评级

外国钱币

2020

4935 成交 关注
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页
每页显示: 共计34页