Lot:1663  清代咸丰宝苏当百 上美品

进入专场

拍品分类 古钱>>清代咸丰>宝苏>当百 品相 上美品
拍品估价 USD 100-150 成交价 USD 309
拍卖专场 SA2019年9月加州(#35) 拍卖公司 SA
开拍日期 2019-09-13 00:00:00 结标日期 2019-09-15 12:00:00 拍卖状态 成交
拍品描述 清代咸丰宝苏当百 上美品

QING: Xian Feng, 1851-1861, AE 100 cash (54.67g), Suzhou mint, Jiangsu Province, H-22.917, 60mm, cast 1854-55, brass (huáng tóng) color, F-VF, ex Dr. Axel Wahlstedt Collection.