Lot:1665  清代咸丰宝昌当五十 上美品

进入专场

拍品分类 古钱>>清代咸丰>宝昌>当五十 品相 上美品
拍品估价 USD 500-600 成交价 USD 214
拍卖专场 SA2019年9月加州(#35) 拍卖公司 SA
开拍日期 2019-09-13 00:00:00 结标日期 2019-09-15 12:00:00 拍卖状态 成交
拍品描述 清代咸丰宝昌当五十 上美品

QING: Xian Feng, 1851-1861, AE 50 cash (50.21g), Nanchang mint, Jiangxi Province, H-22.931, 52mm, cast 1855-60, brass (huáng tóng) color, VF, ex Dr. Axel Wahlstedt Collection.