Lot:3801  宣统元年上海四明银行拾元(商务版)

进入专场

拍品分类 纸钞 品相
拍品估价 RMB 1000-1500 成交价 RMB 11000
拍卖专场 中国嘉德2005年春拍-马定祥收藏钱币专场 拍卖公司 中国嘉德
开拍日期 2005-05-14 09:30:00 结标日期 2005-05-14 18:30:00 拍卖状态 成交
拍品描述 八五成至九成新