Lot:40035  宣统年造大清银币壹圆宣三带点 PCGS AU Details

进入专场

拍品分类 机制银币>大清中央>宣统年造>大清银币>壹圆>宣三带点 品相 PCGS AUDetails
拍品估价 USD 400 - 600 成交价 USD 807
拍卖专场 SBP2014年香港春拍-网拍部分 拍卖公司 SBP
开拍日期 2014-04-09 10:00:00 结标日期 2014-04-09 10:00:00 拍卖状态 成交
拍品描述 宣统年造大清银币壹圆宣三带点 PCGS AU Details,有点版。