Lot:6170  宣统元年(1909年)伊犁官钱总局壹千文

进入专场

拍品分类 纸钞 品相
拍品估价 RMB 100000-200000 成交价 RMB 156800
拍卖专场 中国嘉德2010年秋拍-纸钞专场 拍卖公司 中国嘉德
开拍日期 2010-11-13 09:30:00 结标日期 2010-11-13 18:30:00 拍卖状态 成交
拍品描述 宣统元年(1909年)伊犁官钱总局壹千文,有修,七成新,壹千文存世不足十枚,此钞为《中国历代货币大系》第618页原件,德国著名钱币学家白尔文先生旧藏 伊犁官钱总局龙票 伊犁在新疆西北方与苏联为邻,形势险要,是我国西北边陲重镇,清宣统元年,发行以制钱为单位之伊犁龙票,俗称“伊帖”。由天津北洋官报局印制,是一种竖式纸票,纸质优良,印刷精美,此票正面上印有“伊犁”、“官钱总局”两行字,正面两边为双龙戏珠及海水纹饰,中间直书“凭票取制钱 千文整”,右边为“ 字第 号”,左边为“宣统 年 月 日”,中间左右两侧还有汉文小字,右为“认票不认人”,左为“失票不挂号”。背面分三格,分别为汉、满、维吾尔文布告,是清代纸钞中仅有的三种文字的官方货钱。 伊犁龙票有一奇特之处是,正面左右两侧的花边中嵌印了两条小对联式的汉字短文,其文为: “珠玉珍贵之品,便于收藏携带,而不便于市面流通。铜币重滞之物,便于市面流通而不便于收藏携带。有流通之益,而无重滞之弊,厥惟纸币。纸币之用,信也,凭也,不过券之一分类。其用之最便利,需之最普通,易繁难为单简,则尤莫过于钱票。帛制菽粟,生人之大命也。士农工商,斯世之营业也。神其交通,易其有无,钱币之用有时或转绌于纸币之下,何也?钱币居子位而纸币居母位也。故利赖尤重,人人乐用之,便安之,为之赞曰:钱即是票,票即是钱,取携自如,惟其所便。流通尽利,子后母前。无耗无折,子母相权,赢千累万,卷而怀之不盈握。航海梯山,什而袭之不盈椟。藏焉密,输焉速,通便利用处其独。五品之币,百物之需,勿谓片楮,实管其枢。是虚非虚,是实非实,即虚即实,毋失其信用之质。”