Lot:2062  宣统年造臆造金币 NGC UNC-Details

进入专场

拍品分类 机制金币 品相 NGC UNC-Details
拍品估价 THB 450000 成交价 THB 540000
拍卖专场 ESC2019年4月曼谷拍卖(#52)-中国钱币 拍卖公司 ESC
开拍日期 2019-04-06 09:30:00 结标日期 2019-04-07 18:30:00 拍卖状态 成交
拍品描述 宣统年造臆造金币 NGC UNC-Details。

China: ND, gold fantasy $20, KANN-B97, UNC.(1) NGC UNC Details Repaired / Ex Roy Tan Peck Lin