Lot:1752  清代咸丰宝福一十重宝 美品

进入专场

拍品分类 古钱>>清代咸丰>宝福>一十>重宝 品相 美品
拍品估价 USD 75-100 成交价 USD 286
拍卖专场 SA2019年1月加州(#33) 拍卖公司 SA
开拍日期 2019-01-18 01:00:00 结标日期 2019-01-20 09:00:00 拍卖状态 成交
拍品描述 清代咸丰宝福一十重宝 美品

QING: Xian Feng, 1851-1861, AE cash 4017。84g41, Fuzhou mint, Fujian Province, H-22。793, wu qian ji zhong incuse on reverse rim, cast 1853-55, copper 40toacuteng41 color, Fine。