Lot:666  金代天辅元宝小平 上美品

进入专场

拍品分类 古钱>辽金西夏元>金代>天辅元宝>小平 品相 上美品
拍品估价 USD 75 - 100 成交价 USD 263
拍卖专场 SA2015年9月加州拍卖(#23)-中国钱币 拍卖公司 SA
开拍日期 2015-09-11 06:30:00 结标日期 2015-09-12 19:30:00 拍卖状态 流拍
拍品描述 金代天辅元宝小平 上美品。Lot 666 LATER JIN: Tian Fu, 936-947, AE cash 402。49g41。 H-15。3。 Left shoulder yuan, chipped flan, Good to Very Good, R, ex Jiugravejinshan Collection。