Lot:528  江南省造辛丑一钱四分四厘普通 NGC MS 62

进入专场

拍品分类 机制银币>地方省造>江南省造>辛丑>一钱四分四厘>普通 品相 NGC MS62
拍品估价 USD 600-800 成交价 USD 0
拍卖专场 珍稀2015年香港夏拍-钱币专场 拍卖公司 香港珍稀
开拍日期 2015-08-25 18:00:00 结标日期 2015-08-26 19:00:00 拍卖状态 流拍
拍品描述 江南省造光绪元宝一钱四分四,辛丑HAH。罗实逊旧藏Kiang Nan Province, Kuang Hsu Silver 20 Cents, CD (1901) (L&M-245), HAH. Robinson Coll. NGC MS62