Lot 913 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, AE 20 cash, Fuzhou mint, Fujian Province, H-22。781, cast 1853

Lot 913

100-120
Lot 914 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, AE 50 cash, Fuzhou mint, Fujian Province, H-22。782, 57mm, sma

Lot 914

230-280
Lot 915 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, AE 20 cash 4031。92g41, Fuzhou mint, Fujian Province, H-22。786

Lot 915

550-650
Lot 916 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, AE 10 cash, Fuzhou mint, Fujian Province, H-22。793, Cr-10-8,

Lot 916

180-220
Lot 917 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, AE 20 cash, Fuzhou mint, Fujian Province, H-22。794, yi liang

Lot 917

230-280
Lot 918 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, AE 10 cash, Fuzhou mint, Fujian Province, H-22。797, cast 1853

Lot 918

80-100
Lot 919 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, AE 50 cash, Fuzhou mint, Fujian Province, H-22。799, 56mm, lar

Lot 919

230-280
Lot 920 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, AE 100 cash, Fuzhou mint, Fujian Province, H-22。800, 71mm, ca

Lot 920

470-550
Lot 921 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, AE 100 cash, Gongchang mint, Gansu Province, H-22。810, 54mm,

Lot 921

100-120
Lot 922 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, AE 1000 cash, Gongchang mint, Gansu Province, H-22。812, 63mm,

Lot 922

750-850
Lot 923 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, AE 100 cash, Kaifeng mint, Henan Province, H-22。848, lot of 2

Lot 923

120-150
Lot 924 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, AE 10 cash, Wuchang mint, Hubei Province, H-22。858, crescent

Lot 924

140-180
Lot 925 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, AE 20 cash, Suzhou mint, Jiangsu Province, H-22。895, Cr-16-7,

Lot 925

180-220
Lot 926 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, AE 100 cash, Suzhou mint, Jiangsu Province, H-22。904, 51mm, c

Lot 926

140-180
Lot 927 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, AE 100 cash, Suzhou mint, Jiangsu Province, H-22。907, 53mm, c

Lot 927

100-120
Lot 911 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, AE 1000 cash, Board of Works mint, Peking, H-22。766, 61mm, Ne

Lot 911

420-480
Lot 910 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, AE 500 cash 4058。81g41, Board of Works mint, Peking, H-22。765

Lot 910

380-450
Lot 909 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, AE 500 cash, Board of Works mint, Peking, H-22。764, 56mm, New

Lot 909

420-480
Lot 908 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, AE 100 cash, Board of Works mint, Peking, H-22。763, 50mm, Old

Lot 908

160-200
Lot 907 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, AE 50 cash, Board of Works mint, Peking, H-22。759, 54mm, Old

Lot 907

100-120
Lot 906 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, iron 10 cash, Board of Revenue mint, Peking, H-22。741, Pingdi

Lot 906

80-100
Lot 905 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, iron 10 cash, Board of Revenue mint, Peking, H-22。737, South

Lot 905

80-100
Lot 904 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, iron 10 cash tree, Board of Revenue mint, Peking, H-22。735, 1

Lot 904

1100-1300
Lot 903 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, AE 100 cash, Board of Revenue mint, Peking, H-22。717, 48mm, P

Lot 903

140-180
Lot 902 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, AE 50 cash, Board of Revenue mint, Peking, H-22。716, Prince Q

Lot 902

120-150
Lot 901 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, AE 1000 cash, Board of Revenue mint, Peking, H-22。714, 63mm,

Lot 901

320-380
Lot 900 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, AE 500 cash, Board of Revenue mint, Peking, H-22。712, 58mm, W

Lot 900

550-650
Lot 899 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, AE 34200 cash34 4032。85g41, Board of Revenue mint, Peking, 47

Lot 899

140-180
Lot 898 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, AE 50 cash, Board of Revenue mint, Peking, H-22。707, 48mm, We

Lot 898

120-150
Lot 897 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, AE 50 cash, Board of Revenue mint, Peking, H-22。702, 56mm, Ea

Lot 897

100-120

Lot:912  咸丰元宝当千 极美品

进入专场

拍品分类 古钱 品相 极美品
拍品估价 USD 1100-1300 成交价 USD 2300
拍卖专场 SA2014年9月伊斯兰印度东方钱币专场 拍卖公司 SA
开拍日期 2014-09-18 09:00:00 结标日期 2014-09-18 18:00:00 拍卖状态 流拍
拍品描述 咸丰元宝当千 极美品,Lot 912 CH39ING: Xian Feng, 1851-1861, AE 1000 cash, Board of Works mint, Peking, H-22。767, 60mm, Old branch mint, cast March to August 1854, a superb specimen! VF to EF。 Photo size reduced。