SBP2018年3月巴尔地摩#3-白金之夜
预展日期 2018年3月19日-20日
拍卖日期 2018-03-23 07:30:00
拍卖地点 BALTIMORE CONVENTION CENTER#308
成交率 92%
成交金额 6038657
专场介绍 SBP2018年3月巴尔地摩-白金之夜#3,将于当地时间3月22日18:30(北京时间23日)进行,本场共390件拍品。亮点包括1879年20美元金币、1849年16美元金条、1860-O自由坐半美元、1910年双鹰金币等。
分类:
编号:
名称: 只看评级 只看裸币 只看成交
拍品图片 拍品资料 拍品编号 成交价 状态

1909 Lincoln Cent. V.D.B. MS-67 RD (PCGS). OGH.

无评级

外国钱币

2001

1140 成交 关注

1909 Lincoln Cent. V.D.B. FS-1101. Doubled Die Obverse. MS-66 RD (PCGS). CAC.

无评级

外国钱币

2002

7200 成交 关注

1909-S Lincoln Cent. V.D.B. MS-66 RD (PCGS). CAC.

无评级

外国钱币

2003

20400 成交 关注

1909 Lincoln Cent. MS-67 RD (PCGS). CAC.

无评级

外国钱币

2004

5760 成交 关注

1909-S Lincoln Cent. MS-67 RD (PCGS).

无评级

外国钱币

2005

9600 成交 关注

1909-S/S Lincoln Cent. FS-1502. S/Horizontal S. MS-67 RD (PCGS).

无评级

外国钱币

2006

24000 成交 关注

1910 Lincoln Cent. MS-67 RD (PCGS).

无评级

外国钱币

2007

2880 成交 关注

1910-S Lincoln Cent. MS-66 RD (PCGS). CAC.

无评级

外国钱币

2008

6600 成交 关注

1911 Lincoln Cent. MS-66 RD (PCGS). OGH.

无评级

外国钱币

2009

660 成交 关注

1911-D Lincoln Cent. MS-66 RD (PCGS).

无评级

外国钱币

2010

1320 成交 关注

1911-S Lincoln Cent. MS-65 RD (PCGS). CAC.

无评级

外国钱币

2011

6000 成交 关注

1912 Lincoln Cent. MS-66 RD (PCGS). CAC.

无评级

外国钱币

2012

3840 成交 关注

1912-D Lincoln Cent. MS-65 RD (PCGS). CAC.

无评级

外国钱币

2013

1560 成交 关注

1912-S Lincoln Cent. MS-65 RD (PCGS).

无评级

外国钱币

2014

1020 成交 关注

1913 Lincoln Cent. MS-65 RD (PCGS). CAC.

无评级

外国钱币

2015

360 成交 关注

1913-D Lincoln Cent. MS-65 RD (PCGS). CAC. OGH.

无评级

外国钱币

2016

1320 成交 关注

1913-S Lincoln Cent. MS-65 RD (PCGS).

无评级

外国钱币

2017

5280 成交 关注

1914 Lincoln Cent. MS-66 RD (PCGS). CAC.

无评级

外国钱币

2018

2280 成交 关注

1914-D Lincoln Cent. MS-65 RD (PCGS). OGH.

无评级

外国钱币

2019

10800 成交 关注

1914-S Lincoln Cent. MS-65 RD (PCGS). CAC.

无评级

外国钱币

2020

6900 成交 关注
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页
每页显示: 共计20页