SBP2015年香港夏拍-现代币
预展日期 2015年8月17日-8月25日
拍卖日期 2015-08-26 10:00:00
拍卖地点 香港美丽华酒店
成交率 94%
成交金额 1352465
专场介绍 SBP2015年香港夏拍现代币专场,将于8月26日在香港美丽华酒店举行,本场拍品共600件,亮点包括1982年1盎司金猫、1986年12盎司金猫、1989年蛇年纪念金币12盎司、1995年麒麟纪念金币等。
分类:
编号:
名称: 只看评级 只看裸币 只看成交
拍品图片 拍品资料 拍品编号 成交价 状态

1982年熊猫纪念金币1盎司 NGC PF 65

评级币 PF65

现代币>1982年>熊猫纪念>金币>1盎司

53001

0 流拍 关注

1982年熊猫纪念金币1盎司 NGC PF 65

评级币 PF65

现代币>1982年>熊猫纪念>金币>1盎司

53002

0 流拍 关注

1982年熊猫纪念金币1盎司 PCGS MS 67

评级币 MS67

现代币>1982年>熊猫纪念>金币>1盎司

53003

2629 成交 关注

1982年熊猫纪念金币1盎司 NGC MS 67

评级币 MS67

现代币>1982年>熊猫纪念>金币>1盎司

53004

2629 成交 关注

1982年熊猫纪念金币1盎司 NGC MS 67

评级币 MS67

现代币>1982年>熊猫纪念>金币>1盎司

53005

2629 成交 关注

1982年熊猫纪念金币1盎司 NGC MS 66

评级币 MS66

现代币>1982年>熊猫纪念>金币>1盎司

53006

0 流拍 关注

1982年熊猫纪念金币1盎司 NGC MS 62

评级币 MS62

现代币>1982年>熊猫纪念>金币>1盎司

53007

1554 成交 关注

1982年熊猫纪念金币1/2盎司 NGC MS 69

评级币 MS69

现代币>1982年>熊猫纪念>金币>1/2盎司

53008

2629 成交 关注

1982年熊猫纪念金币1/2盎司 NGC MS 68

评级币 MS68

现代币>1982年>熊猫纪念>金币>1/2盎司

53009

1912 成交 关注

1982年熊猫纪念金币1/2盎司 NGC MS 68

评级币 MS68

现代币>1982年>熊猫纪念>金币>1/2盎司

53010

1912 成交 关注

1983年熊猫纪念金币1盎司 PCGS MS 69

评级币 MS69

现代币>1983年>熊猫纪念>金币>1盎司

53011

2390 成交 关注

1983年熊猫纪念金币1盎司 PCGS MS 68

评级币 MS68

现代币>1983年>熊猫纪念>金币>1盎司

53012

1673 成交 关注

1983年熊猫纪念金币1盎司 NGC MS 68

评级币 MS68

现代币>1983年>熊猫纪念>金币>1盎司

53013

1793 成交 关注

1983年熊猫纪念金币1盎司 完未流通

无评级

现代币>1983年>熊猫纪念>金币>1盎司

53014

1434 成交 关注

1983年熊猫纪念金币1/2盎司 PCGS MS 68

评级币 MS68

现代币>1983年>熊猫纪念>金币>1/2盎司

53015

717 成交 关注

1983年熊猫纪念银币27克 NGC PF 69

评级币 PF69

现代币>1983年>熊猫纪念>银币>27克

53016

3107 成交 关注

1983年熊猫纪念银币27克 NGC PF 69

评级币 PF69

现代币>1983年>熊猫纪念>银币>27克

53017

2868 成交 关注

1984年熊猫纪念金币1盎司 PCGS MS 69

评级币 MS69

现代币>1984年>熊猫纪念>金币>1盎司

53018

1912 成交 关注

1984年熊猫纪念金币1盎司 PCGS MS 68

评级币 MS68

现代币>1984年>熊猫纪念>金币>1盎司

53019

1554 成交 关注

1984年熊猫纪念金币1盎司 NGC MS 67

评级币 MS67

现代币>1984年>熊猫纪念>金币>1盎司

53020

0 流拍 关注
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页
每页显示: 共计30页